Ładowanie...

Wydziedziczenie a prawo do zachowku

W poprzednim wpisie poruszyliśmy temat umowy dożywocia jako sposobu na uniknięcie
zapłaty zachowku. W dzisiejszym artykule chcielibyśmy natomiast omówić instytucję
WYDZIEDZICZENIA, jako kolejny ze sposobów prowadzących do wyłączenia zachowku.

Czym jest wydziedziczenie?

Wydziedziczenie kojarzy się najczęściej z pozbawieniem danej osoby prawa do spadku. Jest
to jednak mylne jego rozumienie. Pozbawienie prawa do spadku może nastąpić np. poprzez
pominięcie danej osoby przy sporządzaniu testamentu lub też poprzez sporządzenie tzw.
testamentu negatywnego. Wydziedziczenie oznacza natomiast NIE pozbawienie prawa do
spadku, a pozbawienie spadkobiercy prawa do zachowku.

Kogo i w jakiej sytuacji można wydziedziczyć?

Zgodnie z przepisami prawa, spadkodawca może wydziedziczyć swojego małżonka, swoich
rodziców, a także swoje potomstwo (dzieci czy też wnuki). Należy jednocześnie pamiętać, że
wydziedziczenie nie może być dowolne. Oznacza to, że musi zaistnieć jedna z przyczyn
wydziedziczenia, wskazana w Kodeksie cywilnym.

Przyczyną wydziedziczenia mogą być jedynie następujące sytuacje:

1. gdy osoba uprawniona do zachowku, wbrew woli spadkodawcy, postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego (przykładem
takiego postępowania może być alkoholizm członka rodziny, narkomania,
prowadzenie przestępczego trybu życia, znęcanie się nad osobami bliskimi);

2. gdy osoba uprawniona do zachowku dopuściła się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci (chodzi tutaj o takie przestępstwa jak m.in. zabójstwo, nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, uporczywe nękanie, groźba karalna);

3. gdy osoba uprawniona do zachowku uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych (przykładem tego rodzaju zachowań może być brak opieki i pomocy w chorobie czy też niewypełnianie obowiązku alimentacyjnego względem spadkodawcy, przy czym negatywne zachowanie członka rodziny cechować musi uporczywość, a zatem chodzi o zachowanie długotrwałe, powtarzające się).

W jaki sposób można dokonać wydziedziczenia?

Skuteczne dokonanie wydziedziczenia wymaga sporządzenia testamentu. Innymi słowy, jeżeli zachodzi którakolwiek z ww. podstaw wydziedziczenia, zaś spadkodawca zdecydował, że faktycznie chciałby skorzystać z omawianej instytucji, powinien sporządzić testament, w
treści którego w sposób wyraźny i jednoznaczny wskaże, że wydziedzicza konkretną osobę. Konieczne jest sprecyzowanie kogo dokładnie spadkodawca wydziedzicza oraz z jakiej przyczyny. Oświadczenie o wydziedziczeniu powinno zatem zawierać swego rodzaju uzasadnienie.

Należy pamiętać, że wydziedziczenie nie może nastąpić w jakikolwiek inny sposób. W takim
wypadku będzie ono nieskuteczne. Jeżeli potrzebujesz naszej pomocy zapraszamy do Kontaktu!

Skomentuj artykuł