Ładowanie...

Testament

KTO MOŻE SPORZĄDZIĆ TESTAMENT?
Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. W testamencie swoją wolę może wyrazić tylko jeden spadkodawca. Nawet małżonkowie nie mogą sporządzić testamentu wspólnego.
Spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób.
Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela, należy to zrobić osobiście.


KIEDY TESTAMENT BĘDZIE NIEWAŻNY?
Testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony:

 1. w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli;
 2. pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządziłby testamentu tej treści;
 3. pod wpływem groźby.

JAKIE SĄ RODZAJE TESTAMENTÓW?

 • Testamenty zwykłe:
  1. testament holograficzny, napisany w całości pismem ręcznym przez spadkodawcę, podpisany i opatrzony datą
  2. testament notarialny, sporządzony przed notariuszem w formie aktu notarialnego
  3. testament allograficzny, sporządzony w ten sposób, że w obecności dwóch świadków spadkodawca oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego.
   Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia.
 • Testamenty szczególne:
  1. Testament ustny, może zostać sporządzony, jeżeli:
   a) istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo
   b) jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.
   Przy sporządzaniu takiego testamentu wymagana jest obecności co najmniej trzech świadków.
   Następnie treść testamentu ustnego musi być jednak stwierdzona w jeden z poniższych sposobów:
   1. jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.
   2. w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku treść testamentu zostanie potwierdzona przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.
  2. Testament podróżny
   Podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w obecności dwóch świadków;
  3. Testamenty wojskowe
   Szczególną formę testamentów wojskowych określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Ilustracja: pixabay.com, by jarmoluk

Skomentuj artykuł