Ładowanie...

Spadek a koszty pogrzebu

Tak, jak już wspominaliśmy na naszym blogu, do spadku należą nie tylko aktywa, ale również
zobowiązania, w tym zobowiązania niezaciągnięte przez samego spadkodawcę. Do tych
ostatnich należą m.in.: koszty pogrzebu zmarłego (w zakresie, w jakim odpowiada on
miejscowym zwyczajom), wydatki dotyczące wykupienia miejsca pochówku na cmentarzu,
koszty trumny czy urny, koszty związane z ceremonią pogrzebową oraz organizacją stypy.

Kto ponosi tego rodzaju wydatki? Czy koszty te zawsze obciążają spadkobierców? Dziś krótko
na ten temat.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że wspomniane koszty mogą nie wchodzić do spadku,
a co za tym idzie nie obciążać spadkobierców, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności
spoczywają one na innych osobach (osobach trzecich). Dzieje się tak m.in. wtedy, gdy zmarły
spadkodawca zawarł za życia umowę dożywocia. O umowie dożywocia też już wspominaliśmy
– zatem jedynie w dużym skrócie, jeżeli spadkodawca zawarł umowę, na podstawie której
przeniósł swą nieruchomość na inną osobę w zamian za zobowiązanie się przez tą osobę do
zapewnienia mu dożywotniego utrzymania, opieki oraz sprawienia pogrzebu i pochówku. W tej
sytuacji koszty pogrzebu ponosi, zgodnie z zawartą umową, nabywca nieruchomości.

Obowiązek pokrycia kosztów pogrzebu może spoczywać także na osobie, która spowodowała
śmierć spadkodawcy (np. w wyniku przestępstwa – pobicia, zabójstwa, wypadku drogowego
itp.). Na osobie tej spoczywa w takiej sytuacji obowiązek naprawienia wyrządzonej czynem
niedozwolonym szkody, w tym także powinność zwrotu zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu
temu, kto je poniósł. Stanowi o tym art. 446 Kodeksu cywilnego.

Jeżeli natomiast obowiązek pokrycia kosztów pogrzebu nie ciąży na innej osobie (zgodnie z
powyższymi przykładami), to koszty te wchodzą w skład spadku jako długi spadkowe,
obciążając tym samym spadkobierców. Warto na koniec zasygnalizować, że do długów
spadkowych zalicza się również koszty związane z ostatnią chorobą zmarłego, tj. koszty
leczenia, pobytu w szpitalu, wynagrodzenia opiekuna itp. oraz koszty postępowania
spadkowego.

Skomentuj artykuł