Ładowanie...
adwokat Opole

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka

W świetle przepisów prawa spadkowego spadkobiercą może zostać zarówno osoba pełnoletnia, jak i osoba poniżej 18 roku życia. Z prawnego zatem punktu widzenia dziecko, które nie ukończyło lat 18 może nabyć spadek na podstawie testamentu lub w drodze tzw. dziedziczenia ustawowego. Pamiętać jednak należy, że status spadkobiercy niejednokrotnie przysparzać może znacznie więcej problemów, aniżeli faktycznych korzyści, co ma miejsce najczęściej wtedy, gdy spadek obciążony jest długami. W takiej sytuacji rozsądnym wydaje się jego odrzucenie. O ile jednak odrzucenie spadku przez dorosłego spadkobiercę stanowi przejaw jego samodzielnej i niczym nieskrępowanej decyzji, o tyle w przypadku małoletniego procedura ta nieco się komplikuje. W trosce o dobro najmłodszych szczególnie cenna może okazać się więc znajomość prawnych aspektów odrzucenia spadku w imieniu małoletniego dziecka.

Odrzucenie spadku skutkuje tym, że osoba która go odrzuciła zostaje wyłączona od dziedziczenia i traktowana jest tak, jak gdyby nie dożyła chwili śmierci spadkodawcy. W rzeczywistości jednak, osoby odrzucające spadek po swoich zmarłych krewnych nie pozbywają się problemów związanych z nieuregulowanymi przez zmarłego długami, ponieważ zobowiązania te przechodzą na ich dzieci. Gdy dzieci są pełnoletnie, procedura odrzucenia spadku wygląda identycznie jak w przypadku ich rodziców, tj. wystarczy, że złożą one stosowne oświadczenia o jego odrzuceniu. Nie wydaje się to szczególnie kłopotliwe, przy czym pamiętać należy o zachowaniu przewidzianego w ustawie terminu na odrzucenie spadku, który wynosi 6 miesięcy liczonych od dnia dowiedzenia się o odrzuceniu spadku przez rodziców.

W wypadku dziecka, które nie ukończyło lat 18, decyzję o przyjęciu lub odrzuceniu spadku podejmują rodzice, co pozostaje w ścisłym związku z tzw. sferą wykonywanej przez nich władzy rodzicielskiej. Odpowiednie oświadczenie o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka powinien zatem złożyć jego rodzic, przy czym skuteczność przedmiotowego oświadczenia uzależniona została od uprzedniej zgody sądu opiekuńczego. Wprowadzone ograniczenie w swoim założeniu chronić ma bowiem finansowy interes dziecka przed nieprzemyślanymi działaniami jego rodziców, mogącymi narazić dziecko na nieodwracalne straty majątkowe.

Aby skutecznie odrzucić spadek w imieniu małoletniego rodzice muszą więc w pierwszej kolejności zwrócić się do Sądu Rodzinnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka. Przedmiotowy wniosek powinien być odpowiednio skonstruowany, tj. powinien zawierać dane podstawowe związane z osobą dziecka, z osobami jego rodziców, a także z pozostawionym przez spadkodawcę spadkiem. Ważnym elementem wniosku jest wskazanie okoliczności, z powodu których odrzucenie spadku poczytuje się jako korzystne dla małoletniego, przy czym okoliczności te należy poprzeć stosownymi dowodami. Tylko bowiem rzeczowo uzasadniony wniosek prowadzić może do wydania przez Sąd pozytywnego rozstrzygnięcia zawierającego wnioskowaną przez rodziców zgodę. Dysponując zaś tak wydanym, prawomocnym orzeczeniem Sądu, rodzice mogą bez jakichkolwiek dalszych przeszkód złożyć wspomniane oświadczenia o odrzuceniu spadku, co powinni uczynić bez zbędnej zwłoki przed notariuszem lub przed sądem spadku.

Ilustracja: pixabay.com, by Free-Photos

Skomentuj artykuł