Ładowanie...

Notarialne poświadczenie dziedziczenia

KIEDY NIE MOŻE NASTĄPIĆ?
Należy pamiętać, że, o ile sąd wyda postanowienie stwierdzające nabycie spadku w każdej sytuacji, to w przypadku notarialnego poświadczenia dziedziczenia nie zawsze jest ono możliwe. Notariusz odmówi poświadczenia dziedziczenia, gdy:

  • spadkobiercy nie są zgodni co do żądania poświadczenia dziedziczenia;
  • dziedziczenie następuje na podstawie testamentu szczególnego;
  • spadkodawca zmarł przed dniem 1 lipca 1984 r.;
  • spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą;
  • w stosunku do spadku został już uprzednio sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia lub wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku;
  • w toku sporządzania protokołu dziedziczenia ujawnią się okoliczności wskazujące, że przy jego sporządzeniu nie były obecne wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi, lub też osoby, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne, albo istnieją lub istniały testamenty, które nie zostały otwarte lub ogłoszone.

Poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

JAKIEGO NOTARIUSZA WYBRAĆ?
Nie obowiązują Cię żadne ograniczenia. Możesz wybrać kancelarię notarialną na terenie całego kraju, nie tylko z obszaru miejsca zamieszkania spadkodawcy.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA?
Postępowanie u notariusza składa się z trzech etapów, następujących podczas jednego spotkania

  1. W pierwszym z nich notariusz sporządza tzw. protokół dziedziczenia;
  2. Następnie notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia;
  3. Ostatnim z etapów jest dokonanie przez notariusza wpisu do rejestru poświadczeń dziedziczenia.

Ilustracja: pixabay.com, by Brett_Hondow

Skomentuj artykuł