Ładowanie...

Czym jest dział spadku?

Przed działem spadku wszyscy spadkobiercy są niejako współwłaścicielami całej masy spadkowej. Dział spadku jest podziałem całej masy spadkowej, na poszczególnych spadkobierców, tak aby każdy mógł samodzielnie dysponować przysługującym mu udziałem.

JAKIE SĄ SPOSOBY?

  1. umowa między wszystkimi spadkobiercami. Jeśli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość, musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Umowa może być zawarta wyłącznie, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do podziału majątku;
  2. złożenie wniosku do sądu

KIEDY MOŻE NASTĄPIĆ DZIAŁ SPADKU?
Jest to kolejny krok po sądowym stwierdzeniu nabycia spadku albo uzyskaniu aktu poświadczenia dziedziczenia.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Każdy ze spadkobierców.

CO NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?

  1. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia;
  2. spis inwentarza. Jeżeli spis inwentarza nie został sporządzony, należy we wniosku wskazać majątek, który ma być przedmiotem działu;
  3. informacje, jakie spadkodawca sporządził testamenty, gdzie zostały złożone i gdzie się znajdują;
  4. w wypadku, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, należy przedstawić dowody stwierdzające, że nieruchomość stanowiła własność spadkodawcy (czyli dołączyć np. wydruk z księgi wieczystej).

CZY STRONY MOGĄ SAME USTALIĆ SPOSÓB PODZIAŁU MASY SPADKOWEJ, A NASTĘPNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK DO SĄDU?
Tak. Gdy wszyscy współspadkobiercy złożą zgodny wniosek co do sposobu zniesienia współwłasności, sąd będzie nim związany. Wyda on postanowienie odpowiadające treści wniosku, ale tylko jeżeli projekt podziału nie sprzeciwia się prawu ani zasadom współżycia społecznego, ani też nie narusza w sposób rażący interesu osób uprawnionych.

JAKIE SĄ KOSZTY?
Opłata sądowa od wniosku o dział spadku wynosi 500 zł, a jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 zł.

Opłatę stałą w kwocie 1000 zł pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 zł.
Przy czym chodzi tu o współwłasność z innego tytułu niż dziedziczenie.

Jeżeli masz trudności z napisaniem wniosku, albo chcesz żeby w sądzie reprezentował Cię pełnomocnik, profesjonalny prawnik z naszej Kancelarii chętnie Ci pomoże. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza, napisz e-mail albo zadzwoń i umów się na spotkanie. Wynagrodzenie Kancelarii jest w każdej sytuacji ustalane indywidualnie.

Ilustracja: pixabay.com, by ponce_photography

Skomentuj artykuł